Després dels tres torns de portes obertes a la Torre de la Sagrera hem fet un buidatge de preguntes freqüents:

Hi haurà llibres de text?

Els alumnes no hauran de comprar ni llibre de text ni llicències digitals. Treballarem amb material elaborat pels docents del centre i amb material públic fet per especialistes.

Al centre hi haurà llibres de text per tal que els alumnes puguin consultar-los. Així mateix, també hi haurà material de consulta penjat a l’entorn web.

Hi haurà exàmens?

Entenem l’avaluació com un procés continu i regulador. Per tant, en tot moment l’alumne/a ha de ser conscient del punt en què es troba del seu procés d’aprenentatge i desenvolupament i quins són els següents objectius que haurà d’assolir.

És a dir, pot ser que el docent consideri adequat que l’adolescent faci una activitat individual on posi de manifest les competències que ha assolit, per tal de poder ajustar els següents objectius i les propostes de millora. Creiem que aquests moments de reflexió i observació personals són importants.

Com es treballaran les instrumentals (català, castellà, anglès i matemàtiques)?

Les instrumentals es treballaran en grup classe (uns 22 alumnes), amb la presència d’un altre docent a l’aula (codocència), sempre que sigui possible.

L’alumne/a treballarà segons el PPAT (Pla Personal d’Aprenentatge i Treball), de manera que tot l’alumnat estarà treballant les mateixes competències d’un àmbit, però adaptades als seus objectius concrets.

En les instrumentals s’utilitzaran diverses metodologies: petits projectes, mètode d’experts, discussió d’un cas, gamificació, tasques graduades etc

Sempre es treballarà en grups cooperatius a l’aula?

Per a nosaltres el treball en grup cooperatiu té dues vessants: el treball en equip i el treball cooperatiu. El primer permet que l’alumnat, fent tasques individuals, es pugui enriquir amb la feina i les habilitats dels companys. El treball cooperatiu permet que es pugui realitzar una feina, un producte final, que els nois/es sols no haguessin pogut fer. De tota manera, per tal que el treball en grup tingui èxit, prèviament cal haver treballat la cohesió del grup, els vincles i el respecte.

Tot i això, també considerem que al llarg de la jornada hi haurà moments en què l’alumne/a faci una feina individual d’introspecció i reflexió sobre el seu propi aprenentatge. Aquests moments es produeixen, sobretot, a la franja d’instrumentals.

Com es treballarà l’anglès?

Hi haurà 1 hora i mitja de treball d’instrumental  d’anglès i 1 hora d’anglès oral (en grup de 15 alumnes). La llengua anglesa també serà usada en alguns dels projectes fets a la franja de treball globalitzat i en alguna creació l’anglès serà la llengua vehicular.

Quina serà la segona llengua estrangera i com es treballarà?

Es contempla la possibilitat d’oferir una altra llengua estrangera, el francès. Es treballarà en la franja de creacions i serà de tria opcional per als alumnes. Es pretén que en aquest primer curs la segona llengua sigui un tastet per tal que l’alumne/a pugui decidir si vol seguir treballant aquesta llengua en cursos posteriors.

Si els objectius dels alumnes són personalitzats, com s’assegurarà l’assoliment de les competències bàsiques?

Tot i que els objectius són personalitzats, els docents tenim clars quin són els objectius mínims de cada àmbit que els alumnes han d’assolir a cada nivell per tal d’arribar a 4t d’ESO amb els coneixements i les habilitats adequades per assolir les competències de l’etapa. Aquests objectius, així com el punt en què es troba cada noia o noi, es compartiran amb els alumnes i les famílies de manera particular.

Com es treballarà amb aquells alumnes amb talents o altes capacitats ?

El fet que els objectius siguin personalitzats permet que cada alumne/a pugui anar tan lluny com es proposi. La tasca del docent és, justament, proposar a cada alumne objectius i reptes adequats a les capacitats de cadascun.

Com es tractarà la diversitat afectiva-sexual?

Entenem la inclusió com un espai on tothom es pugui sentir confortable és per això que en el nostre projecte la diversitat hi té cabuda.

Estem començant a treballar amb l’Associació de Famílies LGTB perquè ens proporcioni les eines necessàries per potenciar les actituds de respecte i d’integració de la diversitat afectiva-sexual i familiar i l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat.

Com es treballarà la sostenibilitat a l’institut?

Pretenem ser un centre respectuós amb el medi ambient. Estem treballant per tal d’adherir-nos a projectes en aquesta línia de cara al curs vinent.

Quin serà l’horari marc del centre?

Dilluns, dimecres i divendres: de 8:30h a 14:30. Dimarts i dijous: de 8:30h a 14:00h i de 14:45 a 16:30h.

L’alumnat podrà entrar o sortir del centre fora de les hores d’entrada i sortida?

Estem valorant la possibilitat que els nois i noies que ho desitgin puguin entrar una estona abans al centre. No contemplem la possibilitat que l’alumnat arribi més tard de les 8.30h del matí i de les 14.45h de la tarda. En cap cas l’alumnat podrà sortir sol del centre dins de l’horari lectiu.

Hi haurà possibilitat de dur carmanyola per dinar?

Sí, es vetllarà per un espai on l’alumnat que ho desitgi pugui utilitzar la carmanyola. Aquest espai tindrà un servei de monitoratge. Per poder portar la carmanyola s’haurà de signar una autorització confirmant que s’està d’acord amb el protocol de l’ús de carmanyola al centre.

Es podrà fer servir el telèfon mòbil al centre?

El telèfon mòbil no s’emprarà com a eina educativa al centre. Per tant, l’ús del mòbil no estarà permès ni a les estones d’esbarjo, com quedarà reflectit a la normativa del centre. A més, el centre no es farà responsable d’aquests dispositius.