Pilars pedagògics

 • L’acompanyament emocional de l’alumnat des de la seva entrada al centre i durant tota l’etapa, amb la presència de l’adult facilitador al seu costat.

 • La inclusió  en el seu sentit més ampli per garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat.

 • L’enfocament globalitzat de l’aprenentatge, amb les metodologies que hi són coherents, i el foment de la creativitat.

La jornada s’organitza en tres grans franges horàries:

 • Propostes instrumentals per assolir les competències de l’àmbit lingüístic i matemàtic.

  • Treball en grup classe
  • Codocències
  • Suports específics a l’aula per afavorir la inclusió
  • Objectius personalitzats segons el Pla Personal d’Aprenentatge i Treball
 • Treball globalitzat de l’àmbit cientificotecnològic i social, amb els suport de les àrees instrumentals.

  • Els tres grups estaran en franja horària
  • 4 docents per tres grups (múltiples agrupacions)
  • Treball en grups cooperatius
  • Dispositiu digital personal
 • Creacions per fomentar la creativitat des de totes les àrees.

  • Foment de l’expressió i la creativitat ens tots els àmbits
  • 4-5 creacions simultànies de 36 hores de durada
  • D’elecció voluntària garantint el mínims de música i visual i plàstica
  • Introducció de la segona llengua estrangera

També hi ha espai per a:

 • Educació física

 • Introducció a una segona llengua estrangera des de 1r d’ESO

 • Espais de lectura

 • Speaking

 • Tallers en família

 • Treball per a la comunitat

 • Tutoria

 • Sortides a l’entorn, a espais de creació i a la natura

Els elements de suport són:

 • Cotutories

 • Pla personal d’aprenentatge i treball

 • Treball cooperatiu

 • Aprenentatge integrat d’anglès

 • Docència compartida

 • Dispositiu personal digital