MATRÍCULA 1r ESO CURS ESCOLAR 2020-2021

Per a la preinscripció i matrícula, considerant les circumstàncies actuals, s’han pres les següents mesures:

 • S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (per aquest institut a8067752@xtec.cat).
 • El centre ha de contestar el correu que envia la família amb la sol·licitud i la documentació perquè la persona sol·licitant en tingui constància.
 • Les publicacions dels llistats del procediment es faran a través de la web de l’institut amb les dades personals dels i de les sol·licitants en forma anònima.

CALENDARI

Període de preinscripció de 1r d’ESO: del 13 al 22 de maig (online) i del 19 al 22 de maig (presencial amb cita prèvia)

Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny

Sorteig del número de desempat: 9 de juny a les 11h

Llista ordenada definitiva: 11 de juny

Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 29 de juny

Oferta final de places escolars: 6 de juliol

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol

Matrícula alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 13 al 17 de juliol

DOCUMENTS DE PREINSCRIPCIÓ I DE MATRÍCULA 2020-2021

És important llegir tots els documents amb atenció i portar-los emplenats i impresos per formalitzar la matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ:

 • DNI de l’alumne/a (o resguard)
 • Fotocòpia del llibre de família sencer
 • Certificat d’escolarització del centre de procedència amb el número del RALC
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau
 • Fotocòpia del carnet de discapacitació o certificat equivalent, si s’escau
 • Acreditació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, si s’escau

DOCUMENTS INFORMATIUS

1. Quota de serveis i material socialitzat
2. Compra del Dispositiu Digital

DISPOSITIU DIGITAL

DOCUMENTS QUE S’HAN DE LLIURAR EL DIA DE LA MATRÍCULA

Properament trobareu aquí tots els documents actualitzats

ESTABLIMENT DEL BAREM EN ELS CRITERIS DE PRIORITAT

A l’educació primària, ESO i batxillerat tenen preferència els alumnes que provenen d’un centre adscrit al centre demanat. En el nostre cas, tindra preferència l’alumnat que provingui de les escoles:

 • Escola Congrés – Indians
 • Escola Mestre Gibert
 • Escola Pegaso
 • Escola Turó blau

En tots els ensenyaments obligatoris a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els criteris generals de prioritat, que són els següents:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts. 

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).