Els 10 eixos del nostre projecte

El nostre objectiu és crear les condicions idònies perquè els nois i les noies assoleixin els aprenentatges necessaris per al seu desenvolupament. Per això:

 • Posem l’alumnat al centre del procés d’aprenentatge.

 • Creiem en la naturalesa social de l’aprenentatge.

 • Impulsem un aprenentatge inclusiu, sensible a les diferències individuals i potenciador de la igualtat d’oportunitats.

 • Vetllem per un clima de convivència adequat i respectuós que afavoreixi l’aprenentatge.

 • Promovem l’aprenentatge autònom.

 • Fomentem el treball cooperatiu en grups naturals d’aprenentatge entre iguals.

 • Prioritzem les àrees instrumentals per garantir l’assoliment de les competències bàsiques.

 • Utilitzem l’aprenentatge globalitzat per reunir diferents àmbits curriculars i les competències digital, personal i social.

 • Potenciem la creativitat i l’expressió a través de l’emoció i el plaer.

 • Oferim orientació educativa continuada en tots els cursos mitjançant el pla d’acció tutorial.

L’atenció personalitzada

 • Establim vincles: tots som tutors/es

 • Respectem la diversitat de ritmes: grups heterogenis

 • Codocència, desdoblament, suports específics a l’aula

 • Atenem la individualitat en les maneres daprendre: Pla personal daprenentatge i treball

 • Fomentem la consciència en laprenentatge: lavaluació

 • Vetllem per lorientació des de 1r dESO

Recursos i suports

 • Treballem en grup de manera cooperativa

 • Fem ús de les noves tecnologies: dispositiu digital personal

 • Treballem les competències bàsiques

 • Fomentem la globalització dels aprenentatges

 • Oferim moments de creació i expressió

 • Adeqüem els espais d’acord amb la metodologia plantejada

La comunitat educativa

 • Mantenim consciència de lús responsable dels materials i dels espais

 • Impliquem les famílies en el procés

 • Mantenim contacte amb els centres de primària

 • Fem xarxa

L’inici de curs

 • Acollida: període adaptació, coneixement i vinculació

 • Material

  • Socialitzat a l’aula
  • Dispositiu digital per TG com a una eina més educativa
 • Comunicació família escola

  • Reunions (seguiment, avaluació)
  • Entrevistes (quan s’escaigui)

Les sortides

 • Camps d’aprenentatge / Colònies

 • Sortides als espais educatius de l’entorn

 • Sortides a la natura

 • Sortides vinculades als àmbits

 • Intercanvis lingüístics